Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Przy zapewnieniu bezpieczeństwa oraz ewakuacji ludzi z budynku najważniejszą rolę odgrywa oświetlenie awaryjne.
Należyte oznakowanie strefy wysokiego ryzyka, strefy otwartej, dróg komunikacyjnych , zakrętów, skrzyżowań korytarzy umożliwia bezpieczne wydostanie się osób znajdujących się w budynku.
Sytuacje, w których niezbędne jest prawidłowe działanie oświetlenia awaryjnego to pożar bądź awaria oświetlenia podstawowego.

 

oświetlenie awaryjne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oświetlenie awaryjne należy koniecznie zamontować w budynkach, w których chwilowa awaria zasilania może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska lub znaczne straty materialne. W takich przypadkach wymagany jest montaż przynajmniej dwóch niezależnych źródeł energii elektrycznej oraz instalacja w budynku oświetlenia zapasowego lub ewakuacyjnego, przy czym:

 • oświetlenie zapasowe wykorzystuje się w pomieszczeniach, w których przy awarii zasilania podstawowego istnieje konieczność kontynuowania określonych czynności lub ich bezpiecznego zakończenia;
 • oświetlenie ewakuacyjne stosuje się między innymi w pomieszczeniach takich jak: widownie sal widowiskowych takich jak kina, teatry, filharmonie i inne;
 • audytoria, sale konferencyjne, czytelnie, lokale rozrywkowe, sale sportowe przeznaczone dla ponad 200 osób;
 • sale wystawowe w muzeach;
 • pomieszczenia takie jak garaże oświetlone wyłącznie światłem sztucznym w przypadku powierzchni 1 tys. m2;
 • pomieszczenia o powierzchni powyżej dwóch 2 tys. m2 w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz budynkach produkcyjnych i magazynowych;
 • na drogach ewakuacyjnych z wszystkich wymienionych powyżej pomieszczeń;
 • na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym;
 • na drogach ewakuacyjnych w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się;
 • na drogach ewakuacyjnych w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego;
 • w budynkach tymczasowych, jeżeli są przeznaczone na cele widowiskowe lub inne zgromadzenia ludzi;
 • w tymczasowych budynkach typu namiotowego przeznaczonych do celów widowiskowych.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem ministra, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach, w których awaryjne oświetlenie zapasowe spełnia warunek określony w ust. 5., czyli podczas awarii działa przez co najmniej 1 godz. od zaniku oświetlenia podstawowego.
Montujemy dla Państwa oświetlenie awaryjne w budynkach użyteczności publicznej , mieszkaniach, biurach, pomieszczeniach socjalnych, klatkach schodowych, korytarzach.